messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลปัถวี เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข.2527) สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย บริเวณลำรางมะทาย บ้านมะทาย หมู่ที่ 3 ตำบลปัถวี เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอล นาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาเช่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาชุมชนบ้านทัพนคร หมู่ที่ ๖ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินตะกรี๊ด-หินกอง หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินถมเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร) พร้อมยกระดับถนนหินคลุก เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อท่อพร้อมอุปกรณ์สำหรับต่อท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายเจริญคง - ตะกรี๊ด หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,215 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,075 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที รสจืด (นมปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองนาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย (ตามแบบ มข 2527 ท 4-01) เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมายานพาหนะ รถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๔ คัน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน และสตรีอาสาพัฒนา เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองนาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย (ตามแบบ มข 2527 ท 4-01) เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อวัคซีนและชุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สาธิตการเกษตรศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อกระสอบบรรจุทรายและทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านซอยสวนสง หมู่ที่ ๑ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมจุดวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนลาดยางสายเลียบคลอง-คลองขวาง หมู่ที่ 12 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองนาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย (ตามแบบ มข 2527 ท 4-01) เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเซะ หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายเนินตะกรีี๊ด-หินกอง หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดินถมเสริมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร) พร้อมยกระดับถนนหินคลุก เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินกอง-เลียบคลอง หมู่ที่ 2 บ้านปัถวี ตำบลปัถวี เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ทุ่งด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลปัถวี เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองนาไทร หมู่ที่ 4 ตำบลปัถวี สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 14.00 เมตร พร้อมสะพานข้ามฝาย (ตามแบบ มข 2527 ท 4-01) เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะทาย (กองการศึก ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระน้ำทุ่งปากกะแทะเพื่อการอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 4 บ้านนาไทร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์ทุ่งตาสุข หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2565 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสำนักตาก หมู่ที่ 6 ตำบลปัถวี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,955 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,775 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างแผงคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะคลองส่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 11 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed ซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
rss_feed เช่ารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed ซื้อกระสอบบรรจุทรายและทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณะสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 220
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายทัพนคร - คลองขวาง หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ประจำภาคเรียน 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,750 ตารางเมตร เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 218
1 - 50 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2