เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวธวัลรัตน์ หอมทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรรณศิริ ใจถาวร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจกรัก ฉิมกลีบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวลดาวัลย์ พงศ์ภัณฑารักษ์
นิติกรปฏิบัติการ
นายเทวฤทธิ์ ศานติธาดาพาณิชย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสาอัสนา ธรรมเกษร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอนุสรณ์ เจริญศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภิญโญ รักษา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุพัฒน์ ธรรมเกษร
คนงานประจำรถขยะ
นายอภิสิทธิ์ อุทัยรัศมี
พนักงานดับเพลิง
-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
นางสาวศศิ ใจกล้า
คนงาน (ทั่วไป)
นางสาวสุธิษา พงษ์สวัสดิ์
จ้างเหมา
นางวรรณา ฉิมกลีบ
นักการภารโรง