messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
forward วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ : ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปัถวี คือ “ อยู่ปัถวีสุขทุกวัน”
พันธกิจ : ๑. สร้างระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต ๔. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๕. ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว นันทนาการและการกีฬา ๖. ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข ๗. สร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการคุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ๘. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดีมีความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา : ๑. จัดระบบสาธารณูปโภคในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ ๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า ๔. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและแก้ปัญหาความยากจน ๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน สังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและจัดให้มีสวัสดิการสังคม ๖. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๗. มีสภาพแวดล้อมที่ดี ๘. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง