เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเกียติภูมิ จันเต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรชร พวงใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมฤกษ์ ไกรแก้ว
คนงานเกษตร
นางสาวสุวดี บุญชัย
ภารโรง
นายสุรทร สีใส
คนงาน
นายสุชาติ บุญตาสืบ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมหมาย ชัยมงคล
พนังงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจรูญ รักษา
จ้างเหมา
นายบุญประเสริฐ เครือสินธ์
คนงานประจำรถขยะ
นายประทีป ท่าบำรุง
จ้างเหมา
account_box บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรชร พวงใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสมฤกษ์ ไกรแก้ว
คนงานเกษตร
นางสาวสุวดี บุญชัย
ภารโรง
นายสุรทร สีใส
คนงาน
นายสุชาติ บุญตาสืบ
คนงานประจำรถขยะ
นายสมหมาย ชัยมงคล
พนังงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจรูญ รักษา
จ้างเหมา
นายบุญประเสริฐ เครือสินธ์
คนงานประจำรถขยะ
นายประทีป ท่าบำรุง
จ้างเหมา