messager


เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
developer_board แผนอัตรากำลัง
แบบสรุปข้อมูลขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview341
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานเทศบาลตำบลปัถวี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview296
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564– 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview677
เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview289
บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview322

folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51

folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview43
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview41
การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview33
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : นางสาวฌณัญฌิฎา_รักษา | เปิดอ่าน : pageview42

folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพย่กรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
รายงานผลการดำเนินโครงการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมขอมพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพย่กรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
รายงานผลการดำเนินโครงการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมขอมพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50