เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
account_box ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุรภา ศิลาพลอย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box บุคลากรกองการศึกษา
นางสาวสุรภา ศิลาพลอย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา ชมจันทร์
ครู (ค.ศ.1)
นางสาวสำเรียง วรกิติปัญญาวงศ์
ครู (ค.ศ.1)
นางสาวกฤติยา โพธิคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนภัทร วรรณรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปณิดา เดชสันเที๊ยะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุมาลัย ชมบุญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเจียรนัย คลแก้ว
จ้างเหมา
นางสาวปรวี ฉิมกลีบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box บุคลากรกองการศึกษา
นางสาวสุรภา ศิลาพลอย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา ชมจันทร์
ครู (ค.ศ.1)
นางสาวสำเรียง วรกิติปัญญาวงศ์
ครู (ค.ศ.1)
นางสาวกฤติยา โพธิคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนภัทร วรรณรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปณิดา เดชสันเที๊ยะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุมาลัย ชมบุญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเจียรนัย คลแก้ว
จ้างเหมา
นางสาวปรวี ฉิมกลีบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก