เทศบาลตำบลปัถวี
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
เทศบาลตำบลปัถวี flag สายตรงผู้บริหาร chat กระดานสนทนา
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
รายละเอียด : วันนี้ ( 30 ธ.ค. 64 ) นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลปัถวี เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 มุ่งเน้นให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยการบูรณาการ การปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยให้กับเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันด้านการตลาดและเทคโนโลยีเกษตรกรจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน มาทำสวนผสมมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตพืช เกษตรกรจึงต้องการความรู้ ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการผลิตพืช การวางระบบน้ำ ตลอดจนความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ภายในงานมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้กับเกษตรกรด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านปศุสัตว์ พืช ดิน ประมง ชลประทาน ข้าว ยางพารา สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย หม่อนไหม เป็นต้น อีกทั้งมีการลงทะเบียนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานรับเมล็ดพันธุ์พืชผัก / ต้นไม้ / ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ / สารปรับปรุงบำรุงดิน เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และการจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ของหน่วยงานต่างโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรขอนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน เตรียมจัดตั้งหมู่บ้านตัวอย่างบริหารน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน พร้อมอวยพรปีใหม่ให้เกษตรกรและประชาชนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ การ์ดอย่าตก ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ โอไมครอน ณ เทศบาลตำบลปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ผู้โพส : นางสาวสุธิษา_พงษ์สวัสดิ์