แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เทศบาลตาบลปัถวี ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามลาดับความสาคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตาบลปัถวีแล้ว นั้น เทศบาลตาบลปัถวี จึงได้จัดทาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป