ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่


doc00254820181114093707

26 กันยายน 2563