ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน


doc00254320181114084928

28 กันยายน 2563