สำนักปลัด

นางกัญญาณัฐ จันทมิตร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางรัตนาพร โคตรพัฒน์

นิติกร ชำนาญการ

นางสาวอรชร พวงใหญ่

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ

นางจารุวรรณ บัวศรี

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ

นางสาวธวัลรัตน์ หอมทรัพย์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นายจงรัก ฉิมกลีบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาววรรณศิริ ใจถาวร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเพ็ญศรี เจริญผล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน

นายวิรัช วิเศษบุรี

พนักงานดับเพลิง

นายภิญโญ รักษา

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

นายวัลลภ พรมนา

พนักงานขับรถยนต์

นางวรรณา ฉิมกลีบ

นักการภารโรง

นางสมใจ ใจปลื้ม

คนงาน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานกฎหมาย งานแผนและงบประมาณ งานกิจการสภา งานประชุม งานรัฐพิธี งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบและความมั่นคง งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน งานสังคมสงเคราะห์ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล มีการแบ่งงานภายในส่วนราชการ ออกเป็น  ๗ งาน ดังนี้

๑.๑ งานบริหารทั่วไป

     - งานสารบรรณของเทศบาล

     - งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

     - งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล

     - งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ

     - งานบันทึกข้อมูล

     - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน

     - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     - งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก

    - งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

    - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

    - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

    - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

    - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง

    - งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา

    - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

    - งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง

    - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานแผนและงบประมาณ 

       - การรวบรวม วิเคราะห์ วิจัยสถิติข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

       - การจัดทำนโยบายและแผนต่างๆ

       - การประสานงานโครงการต่างๆ 

       - การติดตามประเมินผลโครงการ

       - การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล

       - การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลและหน่วยงานอื่น

       - การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เทศบัญญัติ)

       - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๓ งานนิติการ

       - งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

       - งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

       - งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินิจฉัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

       - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

       - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่นๆ

       - งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

       - งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

       - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

       - งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๕ งานกิจการสภา

        - งานระเบียบข้อบังคับ

        - งานการประชุม

        - งานอำนวยการและประสานงาน

        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๖ งานสวัสดิการสังคม

      - งานพัฒนาชุมชน

      - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน

      - งานจัดระเบียบชุมชน

      - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

      - งานจัดตั้งและบริหารกรรมการชุมชน

      - งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์

      - งานสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

      - งานส่งเสริมและจัดสวัสดิการครอบครัว

      - งานส่งเสริมสวัสดิการสตรี

      - งานส่งเสริมฌาปนกิจสงเคราะห์

      - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๗ งานทะเบียนราษฎร

      - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

      - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย