สมาชิกสภา

นายกัมปนาท พรมนา

นายกัมปนาท พรมนา

ประธานสภาเทศบาล

นายมานะ วงษ์สุข

รองประธานสภาเทศบาล

นายประสงค์ เรืองศรี

เลขานุการประธานสภาเทศบาล

นายจเร รักษา

นายจเร รักษา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอดุลย์ ค้าผล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายมงคล รักษา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางภาสินี หัตถี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางอร่าม รสฟุ้ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวิรัติ กะวิ

นายวิรัติ กะวิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมคิด เจริญคง

นายสมคิด เจริญคง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายยงยุทธ บุญตาสืบ

นายยงยุทธ บุญตาสืบ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกสภาเทศบาล


สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
 

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

            1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล

            2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี

            3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

            4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

            5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด