กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเกียรติภูมิ จันเต

นายเกียรติภูมิ จันเต

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอรพรรณ เจริญคง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายสมหมาย ชัยมงคล

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)

นายสุชาติ บุญตาสืบ

นายสุชาติ บุญตาสืบ

คนงานประจำรถขยะ

นายทวี ขวดแก้ว

นายทวี ขวดแก้ว

คนงานประจำรถขยะ

นายสุนทร สีใส

คนงาน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานสัตว์แพทย์ งานเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกงานด้านต่างๆ ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น ๔ งาน ดังนี้     

๑. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

       - งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

       - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

       - งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

       - งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

       - งานชีวอนามัย

       - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

        - งานรักษาความสะอาดสถานที่

        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        - งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางพยาบาล

        - งานจัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

        - งานช่วยเหลือแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค

        - การวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์

        - งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกและเชิงรับ

        - งานการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย

        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      - งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

      - งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

      - งานการระมัดระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล

      - งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

      - งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ

      - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย