กองช่าง

นายศักดา เจริญผล

นายศักดา เจริญผล

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวปณัธภรณ์ ศรีมงคล

นางสาวปณัธภรณ์ ศรีมงคล

นายช่างโยธาชำนาญการ

นายอังกินันท์ ต่วนเครือ

นายอังกินันท์ ต่วนเครือ

นายช่างโยธาชำนาญการ

นายพงศกร ทุมสงคราม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นายเอกพันธ์ เวชกรรม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายจำรัส รุ่งเรืองทวีกิจ

นายจำรัส รุ่งเรืองทวีกิจ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายคำมูล นาโพธิ์

นายคำมูล นาโพธิ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายอนุสิษฐ์ เจริญคง

นายอนุสิษฐ์ เจริญคง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

นายสาโรจน์ บุญรังสี

นายสาโรจน์ บุญรังสี

พนักงานจ้างเหมา

นายวินัย ทรายแก้ว

พนักงานจ้างเหมา

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักการช่าง


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพของวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร งานผังเมืองและสถาปัตย์ งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา งานซ่อมแซมบำรุงรักษาทาง งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น ๒ งาน ดังนี้

๓.๑ งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      - งานสำรวจ และออกแบบการก่อสร้าง

      - งานเขียนแบบและประมาณราคา

      - งานบำรุงรักษาทาง และสิ่งสาธารณประโยชน์ของเทศบาล

      - งานควบคุมงานก่อสร้าง

      - งานวิชาการ ทดสอบคุณภาพของวัสดุ

      - งานควบคุมอาคาร

      - งานควบคุมการขุดดินและถมดิน

      - งานผังเมือง

      - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      - งานสำรวจและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเทศบาล

      - งานออกแบบและจัดสถานที่งานรัฐพิธี และกิจกรรมเทศบาล

      - งานบริหารกิจการประปา

      - งานซ่อมบำรุงและรักษาประปา

      - งานบริหารและซ่อมบำรุงเสียงตามสายและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

      - งานไฟฟ้าภายในอาคาร

      - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย