กองคลัง

ว่าง

-- ว่าง --

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวจิตรา แก่นจันทร์

นางสาวจิตรา แก่นจันทร์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวพัชมณฑ์ ฤทธิชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางธัญชนก สมประดิษฐ์

นางธัญชนก สมประดิษฐ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวจิราภา แสวงการ

นางสาวจิราภา แสวงการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ

นางสาวอำพา สุขสมพร

นางสาวอำพา สุขสมพร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวขนิษฐา ฉิมกลีบ

นางสาวขนิษฐา ฉิมกลีบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายจตุรงค์ รัตนสร้อย

นายจตุรงค์ รัตนสร้อย

คนงาน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองคลัง


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ งบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น ๓ งาน ดังนี้

๒.๑ การเงินและบัญชี

      - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

      - งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย

      - งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

      - งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

      - งานจำทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

      - งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ

      - งานจัดทำสถิติรายรับ และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ

      - งานจัดทำประมาณการรายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ

      - งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับรายรับ และรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ

      - งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับรายรับ และรายจ่ายเงินสะสม

     - งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับรายรับ และรายจ่ายเงินอุดหนุน

     - งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับรายรับ และรายจ่ายงบเฉพาะการ

     - งานจัดทำรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง

     - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๑ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

    - งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ ของเทศบาล

    - งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

    - งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

    - งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น                                 

    - งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

    - งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี

    - งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องขอเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

    - งานพิจารณา ประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

    - งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

    - งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ

    - งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี ของผู้เสียภาษีแต่ละ

        ราย เป็นประจำทุกวัน

    - งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

    - งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    - งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

    - งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

    - งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสผู้ชำระภาษี

    - งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน ของงานบริการข้อมูล

    - งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

    - งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ

    - งานจัดทำรายงานประจำเดือน

    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน

    - งานพัสดุทั่วไป เช่น การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย เก็บรักษาซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุของเทศบาล

    - งานการจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ และจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด

    - งานการจัดทำสัญญา ต่ออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง

    - งานการจัดทำทะเบียนสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

    - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย