กองการศึกษา

ว่าง

-- ว่าง --

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวปรวี ฉิมกลีบ

นางสาวปรวี ฉิมกลีบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสำเรียง วรกิติปัญญาวงค์

นางสาวสำเรียง วรกิติปัญญาวงค์

ครู

นางสาวขนิษฐา ชมจันทร์

นางสาวขนิษฐา ชมจันทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศศิธร นาคเจือ

นางสาวศศิธร นาคเจือ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองการศึกษา


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา โดยให้มีงานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก เยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย มีการแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น ๓ งาน ดังนี้

  ๑. งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      - งานควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       - งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       - งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       - งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียน การสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       - งานจัดตั้งกรรมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       - งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       - งานเผยแพร่ข่าวสารเอกสารต่างๆ กฎระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       - งานส่งเสริมสุขอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       - งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       - งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ       - งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน       - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานกิจการศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

      - การกำหนดแผนปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม       - การประชาสัมพันธ์ด้านศาสนา จัดนิเทศ ตั้งชมรม มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม       - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

       - กำหนดปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม และงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น        - การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น        - ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น        - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย