สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ตำบลปัถวี มีพื้นที่ 210 ตารางกิโลเมตร หรือ 131,250 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการอำเภอมะขาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอมะขาม ประมาณ 12 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ         ติดกับ   อำเภอโป่งน้ำร้อน
 • ทิศใต้             ติดกับ   ตำบลมะขาม ตำบลอ่างคีรี และ อำเภอขลุง
 • ทิศตะวันออก    ติดกับ   อำเภอขลุง
 • ทิศตะวันตก      ติดกับ   ตำบล   ฉมัน

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลปัถวี

เทศบาลตำบลปัถวี ได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปัถวี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 7 กันยายน 2554

เทศบาลตำบลปัถวี มีพื้นที่ 210 ตารางกิโลเมตร หรือ 131,250 ไร่  จำนวนครัวเรือน 2,876 ครัวเรือน  จำนวนประชากร 7,316 คน แยกเป็นชาย 3,725 คน  หญิง 3,591 คน  ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลปัถวี มีหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบอน
 • หมู่ที่ 2 บ้านปัถวี
 • หมู่ที่ 3 บ้านมะทาย
 • หมู่ที่ 4 บ้านนาไทร
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองสลุด
 • หมู่ที่ 6 บ้านทัพนคร
 • หมู่ที่ 7 บ้านโป่งโรงเซ็น
 • หมู่ที่ 8 บ้านหินลาด
 • หมู่ที่ 9 บ้านคลองขวางพัฒนา
 • หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งด่าน
 • หมู่ที่ 11 บ้านอกพกพัฒนา
 • หมู่ที่ 12 บ้านคลองเวฬุ