ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลปัถวี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

นายกเทศมนตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

แผนงานของหน่วย

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

เทศบาลตำบลปัถวีจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปัถวีได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอพรและเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัถวี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี ได้เป็นประธานในพิธี และมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัถวี ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัถวี ได้จัดโครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

มหกรรมกีฬาประชาชนอำเภอมะขาม ครั้งที่ 4

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปัถวีนำโดยนายอรัญ พงศ์ศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัถวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปัถวี เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาประชาชนระดับอำเภอภายในจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี นายกัมปนาท พรมนา ประธานสภาเทศบาลตำบลปัถวี เป็นประธานประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

กีฬาประเพณีคนปัถวีแข็งแรง ครั้งที่ 23

เทศบาลตำบลปัถวีได้จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีคนปัถวีแข็งแรง ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนในตำบลปัถวี ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการยกระดับความสามารถของเยาวชนให้ก้าวสู่มาตรฐานการแข่งขันมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติต่อไป

ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านทัพนคร ตำบลปัถวี ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านทัพนคร ตำบลปัถวี ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.๖๖-๐๐๓ สายทัพนคร-บ่อเวฬุ หมู่ที่ ๖,๙ ตำบลปัถวีฯ ด้วยวิธีประกวดราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านทัพนคร ตำบลปัถวี
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลปัถวีได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนซอยลุงเคน หมู่ที่ 6 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลปัถวี ได้ดำเนินการขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณซอยอภิบาลชนน์ หมู่ที่ 4 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 ครั้งที่ 1
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 2
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 1
ประกาศสภาเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 ครั้งที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลปัถวี เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปัถวี สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภาเทศบาล

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่